obecné informace

Obecné:

 • Vozidlo přebírá klient s plnou nádrží a je povinen jej opět s plnou nádrží vrátit..
 • Po překročení výpůjční doby o více než 2 hodiny bude klientovy naúčtován další den zápůjčky
 • Minimální doba účtované výpůjčky je 5 hod 
 • Cena půjčovného je vždy placena při přebírání vozidla. Půjčovné lze hradit pouze v hotovosti
 • Vozidlo může být po dohodě na vyžádání klienta přistaveno, nebo vráceno na jiném místě, než je provozovna autopůjčovny.
 • Vozidlo má oprávnění řídit pouze osoba uvedená ve smlouvě. Další řidič, řidiči musí být uvedeni ve smlouvě o pronájmu dopravního prostředku. Půjčování vozidel třetím osobám, nebo dále za úplatu je striktně zakázáno.
 • Jestliže  je prokázáno, že vozidlo řídila třetí osoba a tato služba nebyla písemně sjednána, bude doměřen standardní poplatek za tuto službu + sankční poplatek 10 000,- Kč.
 • Jestliže je vozidlo řízeno neoprávněou osobou nevztahuje se na tuto osobu pojištění vozidla. Veškeré škody tak hradí nájemce.
 • Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti krádeži, poškození, nebo zásahu třetích osob, které nejsou oprávněny vozidlo užívat. Zejména nesmí nájemce zanechat v zaparkovaném vozidle klíče a dokumenty, je vždy povinen parkující vozidlo řádně uzavřít. Porušení některé z těchto povinností je považováno za podstatné porušení povinností ze smlouvy. Pronajímatel doporučuje využívat za účelem parkování hlídaná parkoviště a garáže. Nájemce se nesmí účastnit s předmětným vozidlem motoristických závodů, soutěží a závodních okruhů, nebo využívat vozidlo mimo komunikace pro motorová vozidla.

Pojištění vozidla

 • Vozidla jsou havarijně pojištěna. Při zavinění škody, nebo poškození vozidla neznámým pachatelem platí nájemce spoluúčast na škodě 10 % (nejméně však 10 000 Kč)
 • Autopůjčovna hradí zákonné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla.
 • Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhl. č. 99/1998 Sb. (použití alkoholických nápojů , nebo omamných látek řidičem vozidla). Pojištění se rovněž nevztahuje na škody, které vznikly nedodržením technických podmínek provozu vozidla stanovených výrobcem.
 • Pojištění se nevztahuje na poškození pneumatik a ráfků.
 • Při pojistných událostech, při nichž došlo k poškození dalších osob, které mají nárok ze zákonného pojištění, je uživatel povinen tuto pojistnou událost ohlásit bez zbytečných odkladů autopůjčovně.
 • Pojištění nevztahuje na přepravovaná zavazadla.

Cesty do zahraničí

 • Vycestování do zahraničí je nájemce povinen oznámit autopůjčovně.
 • V případě neoprávněného výjezdu za hranice ČR bude nájemci účtovat sankční poplatek 10 000,- Kč..